banaitis basanavicius Biržiška Bizauskas Dovydaitis
Saliamonas Banaitis
1866-1933
Jonas Basanavičius
1851-1927
Mykolas Biržiška
1882-1962
Kazimieras Bizauskas
1893-1941
Pranas Dovydaitis
1886-1942
Kairys Klimas Malinauskas Mironas Narutavičius
Steponas Kairys
1879-1964
Petras Klimas
1891-1969
Donatas Malinauskas
1869-1942
Vladas Mironas
1880-1953
Stanislovas Narutavičius
1862-1932
Petrulis Smetona Smilgevičiuss Staugaitis Stulginskis
Alfonsas Petrulis
1873-1928
Antanas Smetona
1874-1944
Jonas Smilgevičius
1870-1942
Justinas Staugaitis
1866-1943
Aleksandras Stulginskis
1885-1969
J.Šaulys K.Šaulys Šernas Vailokaitis Vileišis
Jurgis Šaulys
1879-1948
Kazimieras Šaulys
1872-1964
Jokūbas Šernas
1888-1926
Jonas Vailokaitis
1886-1944
Jonas Vileišis
1872-1942