Jokūbas Šernas

Tyrinėjo LGHD narys © Laimonas Gryva, genealoginę schemą maketavo ir puslapį parengė © Audronė Musteikienė. Projeto koordinatorė Sigita Gasparavičienė.
© Visos teisės saugomos. Bet koks šios medžiagos platinimas be raštiško autorių sutikimo ir LGHD leidimo yra draudžiamas.

Jokūbas Šernas buvo vienas iš dvidešimties Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašiusiųjų, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas.
1914 m. redagavo „Lietuvos žinias“, nuo 1914 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti reikalų vedėjas, 1915-1918 m. Vilniaus lietuvių „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytojas. Tautos pažangos partijos narys. Aktyviai dalyvavo Evangelikų reformatų bažnyčios veikloje.

1917 m. rugsėjo 18–22 d. – vienas Lietuvių konferencijos Vilniuje organizatorių. Išrinktas į Lietuvos Tarybą, jos generalinis sekretorius. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1919 m. Ketvirtojoje Lietuvos Vyriausybėje buvo ministras be portfelio.

(šaltinis).

      
Šernų giminės medis tirtas, remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA) saugomomis Nemunėlio Radviliškio, Vilniaus, Papilio ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčių (ERB) bei Vilniaus šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčios metrikų knyga, Aurelijos Arlauskienės knyga „Tomas Šernas: vakar buvo rytoj“ (Vilnius, 2006), Raimundo Mariaus Lapo surinkta informacija, internete esančia medžiaga. Deja, labiausiai tyrimui naudingos Nemunėlio Radviliškio metrikų knygos yra dingusios iki 1864 metų, o gimimų metrikos – net iki 1898 metų. Todėl remtasi išlikusiomis santuokų, mirties ir konfirmacijų metrikomis.
       Visos čia pateikiamos datos iki 1918 metų, yra nurodytos senuoju stiliumi.
       Autorius Laimonas Gryva už konsultaciją dėkoja signataro anūkei Kristinai Nijolei Šernaitei, taip pat Lietuvos valstybės istorijos ir Kauno regioniniam valstybės archyvui už suteiktas archyvinių dokumentų kopijas.

Jokūbas Šernas

       Signataro Jokūbo Šerno giminės ištakos yra Biržų rajone, Jasiškių kaime. Petras Šernas iš Jasiškių, 1795 m. lapkričio 22d. Biržų ERB susituokė su Ona Kičelyte, iš Šlepščių, Biržų ERB 1 .   Analizuojant vėlesnius dokumentus, darytina prielaida, kad Petras ir Ona Šernai susilaukė sūnaus Petro Šerno, turėjusio gimti apie 1804 metus.
       Petras Šernas, Petro sūnus mirė 1868 balandžio 6 d. Jasiškių kaime, kaip teigia metrika, sulaukęs 58 metų amžiaus, vadinasi, turėjo būti gimęs apie 1810-uosius metus 2. Palaidotas Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų kapinėse. Dažnai senosiose metrikose nurodomas asmenų amžius yra netikslus, nuo tikrojo galintis skirtis net iki 5-10 metų. Kadangi Petras Šernas iš Jasiškių susituokė 1795 metais, greičiausiai Petras, miręs 1868 m., buvo Petro, susituokusio 1795 m., sūnus, gimęs apie 1810 m. 1874 m. birželio-26 d. Jasiškių kaime mirė Ona Šernienė, 56 metų, Jokūbo dukra, kuri galėtų būti 1868 m. mirusio Petro našlė 3. Turėjo būti gimusi apie 1818 metus. Taip pat palaidota Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų kapinėse.

       1874 m. spalio 7 d. Nemunėlio Radviliškio ERB Martynas Šernas, Petro sūnus, pasak metrikos 33 metų, gyvenęs Jasiškių kaime, susituokė su Elžbieta Žemaityte Dagiene, Kazimiero ir Kotrynos Natkaitės Žemaičių dukra, našle, iš to paties kaimo, gimusia 1848 m. lapkričio 3 d. 4 (gimimo data iš jos mirties metrikos).
       Pirmoji Elžbietos Žemaitytės, Kazimiero Žemaičio ir Kotrynos Natkaitės dukros santuoka įvyko 1865 m. spalio 17 d. Nemunėlio Radviliškio ERB – ji susituokė su Petru Dagiu 5 . Petras Dagys, Martyno sūnus, mirė 1874 m. rugpjūčio 8 d. Jasiškių kaime, sulaukęs, pasak metrikos, 44 metų amžiaus 6.Elžbietos motina Kotryna Dagienė mirė 1901 m. rugpjūčio 18 d. Jasiškių kaime, būdama pasak metrikos, 82 metų amžiaus, paliko vaikus iš pirmosios santuokos su Kazimieru Žemaičiu – Petrą Žemaitį ir Elžbietą Žemaitytę Šernienę, signataro Jokūbo Šerno motiną, 7.


Metrikai, genealoginė schema


LABAS

 

       Martynas ir Elžbieta Šernai susilaukė vaikų (visi gimė Jasiškių kaime, krikštyti ir konfirmuoti Nemunėlio Radviliškio ERB):
Elžbietos Šernaitės, g. 1877 m. kovo 28 d., konfirmuotos 1892 m. balandžio 4 d.8,
Petro Šerno, g. 1880 m. balandžio 16, konfirmuoto Nemunėlio Radviliškio ERB 1895 m. kovo 26 d. 9,
Emilijos Šernaitės, g. 1882 m. mirė 1884 m. vasario 2 d. nuo tuberkuliozės 10 ,
Adomo Šerno, g. 1884 m. gegužės 13 d., konfirmuoto 1900 m. liepos 30 d. 11,
Marijos Šernaitės, g. 1886 m. vasario 19 d., konfirmuotos 1901 m. kovo 25 d. 12 ,
Jokūbo Šerno, g. 1888 m. birželio 14 d., konfirmuoto 1904 m. liepos 25 d. (prierašas skelbia, kad J. Šernas tuo metu mokėsi Slucko gimnazijoje)  13,
Onos Šernaitės, g. 1891 m., mirė 1891 m. gruodžio 29 d. „nuo traukulių“, būdama pusės metų amžiaus 14 ,
Julijono Šerno, g. apie 1893 m. vasario mėn., mirė 1894-01-24 būdamas „11 mėnesių amžiaus“ 15 .

      
Nemunėlio Radviliškio ERB mirties metrikų knygoje randame dar dviejų Martyno Šerno iš Jasiškių kaimo, vaikų, mirimus. 8-jame XIX a. dešimtmetyje šiame kaime gyveno dvi Martyno Šerno šeimos – čia aptariamoji bei Martyno, Samuelio sūnaus, šeima. Kadangi nenurodyta mirusių vaikų motina, galima tik spėlioti, kurio Martyno vaikai mirė:
Kotryna Šernaitė, g. apie 1875 m., mirė 1876m. kovo 19 d. būdama 1 metų amžiaus nuo „dantų pjovimo“ (greičiausia dygimo – L. G. ) 16 , Julija Šernaitė, g. 1876, mirė 1878 m. kovo 25 d. nuo kokliušo būdama 1,5 metų 17 .

      

Elžbieta Žemaitytė Šernienė mirė 1908 m. kovo 18 d. Jasiškių kaime nuo plaučių uždegimo, sulaukusi 59 metų amžiaus. Palaidota Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų kapinėse 18 . Paliko vyrą Martyną, dvi dukras iš antrosios santuokos – Elžbietą Jašinskienę ir Mariją Šernienę, 2 sūnus iš pirmosios santuokos – Martyną Dagį ir Juozapą Dagį bei 3 sūnus iš antrosios santuokos – Petrą, Adomą ir Jokūbą Šernus.

   Martynas Šernas mirė 1908-04-02 Jasiškių kaime nuo skrandžio vėžio, sulaukęs 65 metų amžiaus, vadinasi, turėjo būti gimęs 1842 arba 1843 metais. Paliko dvi dukras – Elžbietą Jašinskienę ir Mariją Šernienę, sūnus Petrą, Adomą ir Jokūbą Šernus, brolį Jokūbą Šerną (nevedusį) ir seserį Kotryną Nastopkienę 19 .

      Jokūbas Šernas, g. 1888 m., 1915 m. lapkričio 8 d. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje susituokė su mokytoja Kleopa Brijūnaite, pasak metrikos gimusia 1895 m. lapkričio 11d., Jono dukra, Romos katalike 20.
Iš tiesų Kleofa Brijūnaitė gimė 1895 m. balandžio 11 d. Drąseikių kaime, Jono ir Magdalenos Gatulytės Brijūnų šeimoje, pakrikštyta Joniškio Romos katalikų bažnyčioje 21.


Danutės Irenos Šernaitės

Gimimo ir krikštynų metrikai


      Jokūbas
ir Kleofa Šernai susilaukė dukros Danutės Irenos Šernaitės, g. 1917 m. rugsėjo 26 d. Vilniuje 22.
Su pirmąja žmona išsiskyrė. Žmonai išvykus į JAV, dukra palikta dėdės Adomo ir jo žmonos Zuzanos Šernų globai 23 .
Danutė Irena Šernaitė susituokė su karininku Juozu Jablonskiu. Jiems gimė dvi dukros, kurių viena mirė būdama kūdikiu, o antroji – Kristina Nijolė Šernaitė, gimusi 1942 m. gruodį, šiuo metu gyvena Vilniuje 24.
Kai mažajai Kristinai buvo metai, jos mama Irena Danutė Jablonskienė pasitraukė į Vakarus (tėvas karininkas dingo karo metu), palikdama dukrą Adomo ir Zuzanos Šernų globai, kurie ją įsivaikino ir suteikė Šernaitės pavardę 25 .

Vokietijoje, Drezdene Danutė Irena susipažino su kazino lošėju belgu Hermanu, už kurio ištekėjo ir susilaukė sūnaus Danieliaus26 . Su juo dėl pastarojo aistros lošimams, išsiskyrė ir persikėlė gyventi į JAV, pas mamą, pirmąją Jokūbo Šerno žmoną Kleopą 27. Danutė Irena mirė 1998 Rockforde, Ilinojaus valstijoje 28 .

      Jokūbas Šernas 1922 m. lapkričio 4 d. Kaune susituokė su aktore Vera Feinberg Skorbnaja (taip santuokos metrikoje), pasak metrikos gimusia 1900 gegužės 28 d. Vilniuje, Sankt Peterburgo kailių pirklių gildijos narių Boriso ir Esteros Feinbergų dukra 29. Autoriaus rastoje Veros Feinberg gimimo metrikoje nurodyta kita jos gimimo data – 1899 m. gegužės 15 d, taigi šią datą, o ne 1900-05-28 reikėtų laikyti tikrąja V. Feinberg gimimo data. 30

Jokūbo Šerno šeimos pasų kopijos

Jokūbo Šerno paso kortelė: KRVA. F. 66. Ap. 1. B .1055/1920 m.
Kleopos Šernienės paso kortelė: KRVA. F. 66. Ap. 1. B. 1054/1920 m.
Danutės Irenos Šernaitės paso kortelė: KRVA. F. 66. Ap. 1. B. 2259/1935 m.
Veros Feinbergaitės– Šernienės paso kortelė: KRVA. F. 66. Ap. 1. B. 35141/1923 m.


Jokūbas ir Vera Šernai susilaukė sūnaus Jokūbo Bernardo Šerno, g. 1925-07-30 Kaune31 Jokūbas Šernas mirė 1926 m. liepos 30 d. Kaune nuo skrandžio vėžio. Palaidotas Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų kapinėse 32.


Vera Šernienė su mažamečių sūnumi išvyko į Prancūziją. 1930 m. Vera Šernienė (pranc. Charnasse) susituokė su gydytoju, kepenų ligų specialistu Nicolas Goldenstein. Vera tapo rašytoja ir kino aktore. Laisvai kalbėjo lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Leidykla ,,Fayard” 1933 m. išleido jos knygą lietuviškos tautosakos motyvais ,,Le mal irréparable”, 1934 m. – ,,Tu enfanteras dans la douleur”, o 1935 m. – ,,Le Charme. Nouvelle inédite”. Ji dalyvaudavo leidyklos literatūriniuose vakarėliuose ir socialiniuose pobūviuose, susipažindavo su kitai rašytojais33 . Vera Šernienė mirė Paryžiuje vienais duomenimi 1971 m. 34, kitais – 1970 m. 35.

      Jokūbas Bernardas Šernas (pranc. Jacques Sernas) dalyvavo Prancūzijos pasipriešinimo judėjime, 1943 m. suimtas, kalėjo Buchenvaldo koncentracijos stovykloje, po karo tapo laikraščio „Combat“ korespondentu Niurnbergo procese. Vėliau tapo garsiu kino aktoriumi. Vienas žymesnių vaidmenų – Paris filme „Helen of Troy“ (1956), epizodinis vaidmuo Federico Fellinio filme „La Dolce Vita“ (1960). Jam teko filmuotis su pirmo ryškumo žvaigždėmis: Brigitte Bardot, Henry Fonda, Eva Gardner, Nathalie Wood, Rocku Hadsonu, Fredu Astaire.

      1955 m. Jokūbas Bernardas Šernas susituokė su Maria Stella Signorini. 1956 m. jie susilaukė dukters Francescos 36, kuri mirė jaunystėje37. Antrojo pasaulinio karo metais Žakas Šernas draugavo su prancūzaite Micheline Hebrard, kuri tapo nėščia, tačiau šios žinios mylimajam iki suėmimo nespėjo pasakyti. Jų dukra Dominika gimė 1944 m. rugsėjį, o 1951 m. ją įsivaikino Micheline vyras, tačiau apie tikrąjį tėvą nuo mergaitės slėpė. Kad Dominika yra Žako dukra, ji sužinojo tik 1974 m., mirus patėviui, radusi Veros Šernienės rašytus laiškus su prašymais pamatyti anūkę. Su tėvu pirmą kartą susitiko 1995 m. Romoje 38.

Dominika dirbo stiuardese, susituokė su garsiu chirurgu Jean Pierre Fraioli. Susilaukė trijų sūnų – Mathieu, Nicolas ir Damien 39 . J. Sernas mirė 2015 m. liepos 3 d. Romoje40 .

Šaltiniai:

1. LVIA. F. 1322. Ap. 1. B. 3. L. 820.
2. LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 4. L. 14. Nr. 11.
3. Ten pat. L. 41v. Nr. 18.
4.LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 3. L. 21v. Nr. 8.
5.LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 3. L. 5. Nr. 15.
6. Ten pat. L. 41v. Nr. 16.
7. Ten pat. L. 225v-226. Nr. 14.
8. LVIA. F. 606. Ap. 1. B. 283. L. 94v-95. Nr. 12.
9.. LVIA. F. 606. Ap. 1. B. 283. L. 105v-106. Nr. 8.
10. LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 4. L. 99v-100. Nr. 1.
11. LVIA. F. 606. Ap. 1. B. 283. L. 123v-124. Nr. 1
12. LVIA. F. 606. Ap. 1. B. 283. L. 128v-129. Nr. 10.
13. LVIA. F. 606. Ap. 1. B. 283. L. 142v-143. Nr. 1.
14. LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 4. L.158v-159. Nr. 33.
15. Ten pat. L. 175v-176. Nr. 5
16. Ten pat. L. 48v. Nr. 7.
17. Ten pat. L. 58. Nr. 7.
18. Ten pat. L. 271v-272. Nr. 6.
19. Ten pat. L. 273v-274. Nr. 8.
20. LVIA. F. 1925. Ap. 1. B. 3. L. 128v-129. Nr. 10.
21. LVIA. F. 1196. Ap. 1. B. 63. L. 139. Nr. 109.
22. LVIA. F. 1808. Ap. 1. B. 1. L. 68v-69. Nr. 1.
23. http://www.draugas.org/03-09-13 lapas.html
24. Arlauskienė Aurelija. Tomas Šernas. Vakar buvo ryto. V. 2006. P. 130.
25. Ten pat. Psl. 131.
26. Ten pat. Psl. 130.
27. Ten pat. Psl. 130.
28. Ten pat. Psl. 131.
29. LVIA. F. 1923. Ap. 1. B. 5. L. 52. Nr. 25.
30. LVIA. F. 728. Ap. 4. B. 48. L. 112v-113. Nr. 154.
31. http://www.imdb.com/name/nm0785286/?ref_=fn_al_nm_1
32. LVIA. F. 1341. Ap. 1. B. 5. L. 258v. Nr. 15.

33. http://www.draugas.org/03-09-13lapas.html
34. http://www.draugas.org/03-09-13lapas.html
35. Arlauskienė Aurelija. Tomas Šernas. Vakar buvo ryto. V. 2006. P. 128.
36. https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Sernas
37. Arlauskienė Arelija. Tomas Šernas. Vakar buvo ryto. V. 2006. P. 127.
38. Arlauskienė Arelija. Tomas Šernas. Vakar buvo ryto. V. 2006. P. 128
39. Ten pat. L. 128.
40. http://www.imdb.com/name/nm0785286/?ref_=nv_sr_1

 

akstyn