Donatas Malinauskas

Tyrinėjo LGHD narė © Rūta Bukauskaitė, genealoginę schemą maketavo ir puslapį parengė © Audronė Musteikienė. Projeto koordinatorė Sigita Gasparavičienė.
© Visos teisės saugomos. Bet koks šios medžiagos platinimas be raštiško autorių sutikimo ir LGHD leidimo yra draudžiamas.

Donatas Malinauskas  - vienas iš trijų bajorų kilmės 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, visuomenės veikėjas, Valstybės Tarybos narys, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

malinauskas

Gimė 1869 m. kovo 7 d. (pagal Julijaus kalendorių vasario 23 d.) Krėslaukyje, Latgaloje, tuometinėje Vitebsko gubernijoje,  bajorų šeimoje 1,2. Tėvas Mykolas Pankratijus tarnavo caro armijoje3, motina Alina Tanskytė – bajoraitė nuo Trakų.

Donatas turėjo dvi seseris ir brolį. Vyriausioji iš vaikų buvo Filomena Marija, gimusi 1859 metais sausio 8 d. Medvedi kaime netoli Peterburgo. Mergaitės krikšto tėvais tų pačių metų gegužės 31 dieną Peterburgo Šv.Stanislovo katalikų bažnyčioje tapo Vitoldas Kęstutis Gediminas ir generolo majoro žmona Aleksandra Korolevska4. 1863 rugsėjo 26 d. pasaulį išvydo Donato brolis Bronislovas Mykolas, tačiau mirė anksti, nesulaukęs pilnametystės5. Antroji Donato sesuo Jadvyga Teresė gimė Tverės gubernijos Zubkovo miestelyje, krikštyta 1864 spalio 15 d.4. 1869 metais balandžio 26 d. Krėslaukio Šv.Liudviko bažnyčioje įvyko dvigubos krikštynos. Tą dieną penkerių metų Jadvyga Teresė buvo pakartotinai pakrikštyta su visomis krikšto apeigomis, kartu Juozapo Donato vardu pakrikštytas ir būsimasis signataras. Mergaitės krikštatėviais tapo grafai Eugenijus Pliateris ir Adelė Pliaterytė, o jos mažojo broliuko – Mykolas Pliateris ir Liudvika Pliaterytė4.

tėvas

Donato tėvas Mykolas Pankratijus gimė 1818 metų gegužės 12 d.5 Vilniaus gubernijos bajorų Mikalojaus Malinausko (Malinovskio) ir Anos Gronskaitės šeimoje. Turėjo brolį Rapolą Ignotą, gimusį 1816 m. Ir Donato tėvas, ir jo dėdė buvo Rusijos armijos karininkais, prieš išeidami į atsargą tarnavo Neapolio Princo Karlo Jūrų Kariuomenės pulke. Turėjo dvi žmonas. Su pirmąja žmona Adele Freiberg susilaukė sūnų Rudolfo ir Kaliksto. 1869 metais balandžio 6 dieną mirus žmonai Adelei6, tų pačių metų liepos 31 dieną Vilniaus Šv.Dvasios bažnyčioje vedė Daugų parapijoje Bukauciškių dvare gyvenusią 26-ių metų bajoraitę Marijaną Rozenberg, Edmundo Rozenbergo ir Stefanijos Žižnevskos dukrą7.

Signataro tėvas, būdamas vos 16-os metų, pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenės Prūsijos Princo Karlo Liepojos pėstininkų pulke. Dalyvavo 1853-1856 metų Krymo kare. 1859 m. užsitarnavo kapitono laipsnį. 1863 m. pervestas į Suzdalės pėstininkų pulką jau turėdamas majoro laipsnį. Į atsargą išėjo, būdamas papulkininkiu4. Mirė Šnipiškėse, Dambrovskos name, nuo širdies hipertrofijos, sulaukęs 52 metų. Palaidotas Antakalnio kapinėse3. Donato motina Alina Marija Tanskytė- Malinauskienė sulaukusi 68-erių metų mirė Vilniuje 1899 liepos 5 dieną. Apie tai byloja mirties įrašas Vilniaus Šv.Jonų bažnyčios mirties metrikų knygoje. Palaidota Rasų kapinėse8. Mamos turtą paveldėjo vaikai Donatas, Jadvyga ir Filomena9. Filomenai atiteko Staniuliškių palivarkas, Stanislavava ir 71,42 dešimtinių žemės. Jadvyga gavo Saloviškes, Trakežerio kaimą, to paties pavadinimo ežerą ir miško kirtavietę, Donatas - Jankovicus, Zakaičius, Svainėnus, Gutą arba Alinavą, Paulinavą, Žeminę, Gervinę, Kojos ir Akmenos ežerus9. Tuo metu pats Donatas gyveno Vilniuje, Šv.Jurgio prospekte (dabar Gedimino) Nr.22, Filomena iš dėdės paveldėtame Bukauciškių dvare, o Jadvyga -Salaviškių palivarke9.

Donato Malinausko sesuo Filomena 1900 m. paveldėjo mirusio vyresniojo tėvo brolio Ignoto Malinausko Bukauciškių dvarą9. 1903 metais rugsėjo 27 d., būdamas 34 metų, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje Donatas vedė Sofiją Kučevskaitę iš Semeliškių parapijos, 20-ties metų bajoraitę, Ignatijaus Kučevskio ir Marijos Odincaitės dukrą10. 1907 metais rugpjūčio 12 d. jiems gimė dukra Marija Alina. Mergaitę pakrikštijo 1914 m. liepos 22 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Krikšto motina tapo mergaitės teta, Donato sesuo Filomena Malinauskaitė11. Signataro dukra Marija Alina Remigija ištekėjo už Viktoro Stommos. 1936 metais spalio 14 dieną Kaune jiems gimė sūnus Tadas (Thadeus)12. 1950 m. spalio 9 d. Stomų šeima išvyko į JAV13. Marija Alina Malinauskaitė Stomma mirė 1992 birželio 15 d. Visconsine, palaidota Šv. Adalberto kapinėse 14 ir 15. Donato anūkas Tadas (Thadeus) gyvena JAV12. Turi sūnų Peter ir dukrą Julie.

NUOTRAUKOS


 

Tremtis

1941 m. birželio 14 d. Donatas Malinauskas kartu su žmona Sofija ir seserimis Filomena Malinauskaite ir Jadvyga Zavadzkiene buvo ištremti į Altajaus krašto Bijsko rajoną. Mirė 1942 lapkričio 30 dieną. Žmona mirė 1950 gegužės 27 d.16. 1993 metais birželio 14 dieną Donato Malinausko palaikai kartu su žmona Sofija ir seserimi Filomena perlaidoti Trakų rajono Onuškio bažnyčios šventoriuje17 ir 18. Metrikiniai įrašai, pažymos, genealoginė schema

 

 


1. Signataro tėvo Pankratijaus Mykolo Malinausko mirties metrika, 1872 m. Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo Romos katalikų parapijos bažnyčia.

1872 metais sausio 4 dieną Šnipiškėse Dambrovskos name nuo širdies hipertrofijos mirė 52 metų atsargos papulkininkis Pankratijus  Mykolas, Mikalojaus Malinauskas (originale Панкратiй Михаилъ Николаевичъ Малиновский), našle likusios Alinos Tanskytės Malinauskienės (originale Алины изъ Танскихъ Малиновской) vyras. Liko sūnus Donatas, dukros Filomena ir Jadvyga. Vikaro Vitalio Dombskio sausio 7 d. palaidotas Antakalnio Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse, 4 J.Vilos dalyje Nr. 56.

Prierašas kairėje: ištaisyta pagal 1899 metų gegužės 1 d. nutarimą nr. 558. Parašas.

LVIA. F. 604, Ap. 20, B. 119, L. 393v. Nr. 2.
Vertimas iš rusų kalbos.

2. Signataro tėvo Pankratijaus Mykolo Malinausko brolio Ignatijaus Malinausko ir Marijanos Rozenberg santuokos metrika, 1869 m. Vilniaus Šv.Dvasios Romos katalikų parapijos bažnyčia (santuokos įrašas Daugų Dievo Apvaizdos Romos katalikų parapijos bažnyčioje 1869 m.)

1869 liepos 31 dieną Vilniaus Šv.Dvasios Romos katalikų bažnyčioje šios bažnyčios vikaras Feliksas Raškovskis gavus vyskupijos  administratoriaus dispensą sutuokė atsargos kapitoną našlį Ignotą Malinauską (originale Игнатiя Малиновского)  su bajoraite Marijana Rozenberg(originale Марiяною Розенбергъ), 26 metų mergina-abu iš Daugų parapijos Bukauciškės dvaro . Jaunojo tėvai- bajorai teisėti sutuoktiniai Mikalojus ir Ona Gronskaitė (originale Николая и Анны Гронской Малиновскихь), jaunosios – Edmundas ir Stefanija Žižnevskytė Rozenbergai (originale Едмунда и Стефанiй ур. Жижневскихъ Розенберговъ).Liudininkai- bajorai Edmundas Baron-Rozenbergas, Mečislovas Žižnevskis,

(įrašas nebaigtas)

LVIA. F. 604, Ap. 28, B. 34, L. 497V, Nr. 32.
Prasminis vertimas iš rusų kalbos

3. Signataro dėdės Ignoto Rapolo Malinausko mirties metrika, 1888 m. Pivašiūnų Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų parapijos bažnyčia.

1888 metų rugsėjo 27 dieną Bukauciškių dvare nuo senatvės mirė Neapolio Princo Karlo Jūrų Kariuomenės pulko atsargos kapitonas 72 metų Daugų bažnyčios parapijietis  Ignotas Malinauskas, Mykolo sūnus (originale Игнатiй Николаевичь Малиновскiй), Trakų apskrities dvarininkas. Paliko žmoną Mariją, Edmundo dukrą, iš Baronų Rozenbergų Malinauskienę (originale Марiю Эдмундовну съ Бароновъ Розенберговъ Малиновскую) .

Spalio 1 d.  palaidotas Pivašiūnų RK bažnyčios parapijos kapinėse.

Prierašas kairėje: Dvasinės konsistorijos 1899 metų birželio 4 d. nutarimu prirašyti žodį Rapolas (originale Рафаиль). Ištaisymu tikėti. Merkinės dekanas, rugpjūčio 12 d.

LVIA. F. 1445, Ap. 1, B. 5, L. 2. Nr. 96.
Vertimas iš rusų kalbos

4. Signataro Donato Malinausko ir Sofijos Kučevskaitės santuokos metrika, 1903 m. Vilniaus Šv.Jonų Romos katalikų parapijos bažnyčia.

1903 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus Šv. Jonų Romos katalikų bažnyčioje kunigas Ambroževičius  gavus Vilniaus katalikų  vyskupijos  rugsėjo 6 d. indultą nr. 2713 sutuokė bajorą Donatą Malinauską (originale Доната Малиновского) , 34 metų jaunuolį, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios parapijietį, bajorų sutuoktinių Mykolo ir Alinos Tanskytės Malinauskų (originale Михаила и Алины ур. Танской Малиновскихъ) sūnų su Sofija Kučevskaite (originale Софiею Кучевскою), 20 metų mergina, Semeliškių bažnyčios parapijiete, bajorų sutuoktinių Ignatijaus ir Marijos Odincaitės Kučevskių  (originale Игнатiя и Марiи ур. Одынець Кучевскихъ) dukrą,

Liudininkai: daktaras Julius Sumorokas, daktaras J.Valentinavičius ir daug kitų dalyvavusiųjų.

LVIA. F. 1667, Ap. 1, B. 30, L. 2 Nr. 53. 
Prasminis vertimas iš rusų kalbos.

5. Pažyma apie signataro Donato Malinausko, jo žmonos Sofijos Malinauskienės ir sesers Filomenos Malinauskaitės mirtį Altajaus krašto Barnaulo rajone.

Į Altajaus sąrašus įtraukti:

1.Malinauskas Donatas, Mykolo, gim. 1869, mir. 1942.11.30
2.Malinauskienė Sofija, Mykolo, gim.1896, mir. 1950.05.27
3.Malinauskaitė Filomena (pažymoje klaidingai nurodyta pavardė), Mykolo, gim. 1859, mir. 1941 rugsėjo mėn.

Gyveno Altajaus krašte Barnaulo rajone.
Altajaus Krašto Vidaus Reikalų Valdyba, byla nr. CO-4356. Archyvo bylos nr. 32658/5.

LYA, F. V-5, Ap.1, B. 32658/5. L.23.
Vertimas iš rusų kalbos.

6. Signataro dukros Marijos Alinos krikšto metrika, 1914 m. Vilniaus Šv. Mikalojaus Romos katalikų parapijos bažnyčia.

1914 metų liepos 22 dieną Vilniaus Šv.Mikalojaus RK bažnyčioje kunigas Bakšys su visomis krikšto apeigomis  pakrikštijo  Marija Alina (originale Марiя-Алина) vardu kūdikį, bajorų Donato Malinausko ir Sofijos Kučevskaitės (originale Доната и Софiи ур.Кучевской Малиновскихь) teisėtų sutuoktinių dukrą, gimusią 1907 metų rugpjūčio 12 dieną B.Poguliankos gatvėje, name nr. 3. Krikšto tėvais buvo Aleksandras Karnickis su Filomena Malinauskaitė (originale Александрь Карницкий сь Филоменою Малиновскою), dalyvavo daktaras Antanas Vileišis su Marija Karnicka (Антонь Вилейшись сь Марьею Карницкою).

LVIA. F.604. Ap.20. B.330 L. 513 v. Nr. 16
Vertimas iš rusų kalbos

7. Signataro Donato Juozapo Malinausko krikšto metrikos kopija, 1869 m. Krėslaukio Šv. Liudviko Romos katalikų parapijos bažnyčia.

Jo Didenybės Imperatoriaus dekretu Mogiliovo Romos katalikų bažnyčios dvasinė konsistorija pagal nutarimą, užregistruotą 1876 metų gegužės 26 d., išdavė pažymą apie Malinausko Donato Juozapo, Mykolo sūnaus gimimą ir krikštą, patvirtintą parašu ir oficialiu antspaudu 1876 gegužės 29 d. nr 3105.

Kopija. 1869 m. balandžio 26 d. Krėslaukio Romos katalikų parapijos bažnyčioje šios parapijos klebonas ir Aukštojo Daugpilio dekanas su visomis krikšto apeigomis Donato Juozapo (originale Донатъ-Iосифъ) vardu pakrikštijo kūdikį, Suzdalės pulko atsargos papulkininkio Mykolo (originale Михаила) ir Alinos Tanskytės Malinauskų (originale Алины ур.Таньской Малиновскихь) sūnų, gimusį šių metų vasario 23 dieną Krėslaukyje. Krikšto tėvais-grafas Mykolas Pliateris ir grafaitė Liudvika Pliaterytė. Kopija tikra. Sekretorius I.Antuševič, tikrino Viršininkas S.Manturevič.

LVIA. F.448 (Vilniaus apygardos teismas). Ap.2, B.35282, L. 3v.
Vertimas iš rusų kalbos

8. Signataro sesers Jadvygos Teresės Malinauskaitės krikšto metrikos kopija, 1869 m. Krėslaukio Šv. Liudviko Romos katalikų parapijos bažnyčia.

Jo Didenybės Imperatoriaus dekretu Mogiliovo Romos katalikų bažnyčios dvasinė konsistorija pagal nutarimą, užregistruotą 1872 metų gegužės 8 d., iš Krėslaukio bažnyčios išdavė tokio turinio išrašą apie Malinauskaitės Jadvygos Teresės, Mykolo dukros  gimimą ir krikštą :1869 m. balandžio 26 d. Krėslaukio Romos katalikų parapijos bažnyčioje šios parapijos klebonas ir Aukštojo Daugpilio  dekanas kun.Jaloveckis su papildomomis krikšto apeigomis Jadvygos Teresės (originale Ягвига-Терезiя) vardu pakrikštijo penkerių metų mergaitę, teisėtų sutuoktinių Suzdalės pulko atsargos papulkininkio Mykolo ir Alinos Tanskytės Malinauskų (originale Алины ур.Таньской Малиновскихь) dukrą, gimusią Tverės gubernijos Zubkovo miestelyje 1864 m. spalio 15 d., krikštytą tik vandeniu.  Krikšto tėvai- grafas Eugenijus Pliateris ir grafaitė Adelė Pliaterytė. Šio įrašo tikrumą konsistorija patvirtino atitinkamais parašais ir oficialiu antspaudu. 1872 m. gegužės 8 d. kun. Sekretorius Antuševič, Nr. 1807.

LVIA. F.448, Ap.2, B.35282, L. 3v.
Vertimas iš rusų kalbos

9.Signataro sesers Filomenos Marijos Malinauskaitės krikšto metrikos kopija, 1859 m. Peterburgo Šv. Stanislovo Romos katalikų parapijos bažnyčia.

Kopija. Išrašas iš Sankt-Peterburgo Šv.Stanislovo Romos katalikų parapijos bažnyčios  krikšto metrikų knygų. 1859 m. gegužės 31 d. Peterburgo Romos katalikų Šv.Stanislovo parapijos bažnyčioje kunigas Pranas Klimaševskis pakrikštijo Filomenos Marijos (originale Филомена-Марiя) vardais kūdikį, teisėtų sutuoktinių štabskapitono Mykolo Nikolajevičiaus ir Alinos Tanskytės Malinauskų (originale Михаила Николаева с. Малиновского и Алины ур.Таньской) dukrą, gimusią Peterburgo gubernijos Medvedi kaime 1859 m. sausio 8 d. Krikšto tėvai- Vitoldas Gediminas Kęstutis su generolo majoro žmona Aleksandra Korolevska. Šio įrašo atitikimą originalui patvirtina Peterburgo Šv. Stanislovo bažnyčios antspaudas bei šios bažnyčios kunigo ir vicedekano Mikalojaus Gorskio parašas 1859 m. birželio 3 d. nr. 143. Jo Didenybės Imperatoriaus dekretu Romos katalikų dvasinė kolegija  ir kunigas Gorskis savo parašu tvirtina, kad ši kopija atitinka metrikų knygos originalą. Parašai. Nr 1663.

LVIA. F.448, Ap.2, B.35282, L. 3v.
Vertimas iš rusų kalbos

10. Signataro motinos Alinos Malinauskienės mirties metrika, 1899 m. Vilniaus Šv.Jonų Romos katalikų parapijos bažnyčia.

1899 metais liepos 5 dieną Vilniuje nuo senatvės  mirė Alina Malinauskienė, Juozapo (originale Алина Малиновская), 68 metų našlė. Liko sūnus Donatas Juozapas (originale Донатъ-Iосифъ), dukros Filomena Marija (originale Филомена-Марiя) ir Jadvyga Teresė (originale Ягвига-Терезiя). Palaidota Rasų kapinių 3-ioje dalyje Nr. 83.

Prierašas apačioje: prirašytu žodžiu po Alina „Juozapo“ (originale „Jосифовна“)  tikėti. Parašas. Antspaudas.

LVIA. F.1667, Ap.1, B.25, L.86v, Nr.542
Vertimas iš rusų kalbos.

Spausti paveikslėlį
schema

Tęsti apie Donato Malinausko motinos giminę

 

 

Šaltiniai ir literatūra:

 1. Viktoras Jencius-Butautas „1918 m. Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas”, psl. 13
 2. Lietuvos aidas, 1939, kovo 7, nr. 107
 3. LVIA. F. 604, Ap. 20. B. 119, L. 393v. Nr. 2. L.23.
 4. LVIA. F.448 (Vilniaus apygardos teismas). Ap.2, B.35282 (Alinos Malinauskienės testamento vykdymo byla), L. 3v.
 5. RVKIA.(Rusijos valstybinis karo istorijos archyvas) F.400, Ap.9, B.2022, L.10-11v,13v,14.
 6. LVIA. F.60,. Ap.28, B.34, L. 47 v. Nr. 40
 7. LVIA. F.604, Ap.28, B.34, L. 497 v. Nr. 32
 8. LVIA. F.1667, Ap.1, B.25, L.86v, Nr.542
 9. LCVA, F.178,. Ap.1, B.91
 10. LVIA. F. 1667, Ap. 1, B. 30, L. 2 Nr. 53
 11. LVIA. F.604, Ap.20, B.330, L. 513 v. Nr. 16
 12. Petitions for Naturalization, 9/1/1848 - 5/9/1991; NAI Number: 7267811; Record Group Title: Wisconsin, Milwaukee petitions to naturalization; Record Group Number: RG 21
 13. New York, Passenger Lists, 1820-1957. Year: 1950; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7903; Line: 17; Page Number: 297
 14. https://www.findagrave.com/memorial/157923679
 15. U.S., Social Security Death Index, Number: 388-68-1410; Issue State: Wisconsin; Issue Date: 1973.
 16. LYA,(Lietuvos valstybės Ypatingasis archyvas), F. V-5, Ap.1, B. 32658/5.
 17. Nemeikaitė Sigita. Ilsis po Tėvynės dangumi…: Lietuvos Nepriklausomybės Signataro Donato Malinausko ir jo šeimos palaikai Onuškio bažnyčios šventoriuje. – Galvė (Trakų r.). – 1993, birž.16,  p. 1. 
 18. Viktoras Jencius-Butautas „1918 m. Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas”, psl. 307

 


Lietuvos šimtmečiui parengti dokumentuotas 1918 m. signatarų genealogijas.