Antanas Smetona

Tyrinėjo LGHD narys © Vilius Botyrius. Genealoginę schemą maketavo ir puslapį parengė © Audronė Musteikienė. Projeto koordinatorė Sigita Gasparavičienė
© Visos teisės saugomos. Bet koks šios medžiagos platinimas be raštiško autorių sutikimo ir LGHD leidimo yra draudžiamas.


Antanas Smetona-gimė 1874-08-10 (pagal tuo metu galiojusį Julijaus kalendorių-liepos mėn. 28 d.), mirė 1944-01-09 Klyvlende, Ohajo Valstija, JAV), valstybės veikėjas, Lietuvos Prezidentas (1919-1920, 1926-1940), vienas iš tautininkų ideologų. 1902 m. - Lietuvos demokratų partijos narys. 1905 m. - „Lietuvos ūkininko“, 1907-1913 m. - „Vilties“, 1914-1915 ir 1923-1924 m. - „Vairo“ redaktorius. 1914-1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko pavaduotojas. 1917-09-24 – 1919-04-04 pirmininkavo Lietuvos Tarybai, redagavo „Lietuvos aidą“. 1920-1924 m. vadovavo „Tautos pažangos“ partijai, 1924-1940 m. – Lietuvių tautininkų sąjungai. 1923-1926 m. dėstė Kauno universitete. 1940-06-15 pabėgo iš Lietuvos, nuo 1941 m. gyveno JAV.

      Šis genealoginis medis sudarytas remiantis kalbininkų Mariaus Smetonos ir Anželikos Smetonienės studija “Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga” 1 bei asmeninėmis paieškomis Raguvos, Traupio, Vadoklių, Šilų Romos katalikų bažnyčių metrikų knygose, smetonasaugomose Lietuvos valstybės istorijos archyve.

      Pirmiausiai, pasitikėta M. Smetonos straipsnio duomenimis sudarant seniausio 18-to amžiaus pradžios laikotarpio Smetonų genealogiją. Straipsnyje minima, kad prieš dvidešimt metų Lietuvių kalbos institute rastas ranka pieštas A.Smetonos genealoginis medis, kuris kalbininkės dr.Gražinos Akelaitienės įvardintas kaip nežinomo autoriaus 2 . M.Smetona šio genealoginio medžio autoriumi įvardija kalbininką, prisidėjusį prie Lietuvių kalbos žodyno (1948) leidimo, Kazimierą Gasparavičių (1908–1983).

      Mano, kaip Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nario užduotis buvo patikrinti ankstesnių tyrinėtojų duomenis, juos dokumentuoti bažnytinių metrikų kopijomis ir jų pagrindu perbraižyti genealoginę schemą pagal standartinį LGHD šiam projektui naudojamą formatą.

      Seniausias mano akimis matytas Smetonų įrašas yra prezidento Antano Smetonos pro-prosenelio Baltramiejaus 1753 m. rugpjūčio mėn. 26 d. krikšto metrikų Raguvos bažnyčios įrašas. Baltramiejus gimė Užulėnų kaime, valstiečių šeimoje. Deja, senosios lotynų kalba rašytos metrikos daugiau papildomų duomenų nepateikia 3.

      Baltramiejaus ir Onos sūnus Jonas Smetona gimė 1780 m. sausio mėn. 2 d. (pagal M.Smetonos duomenis), tačiau tų metų Taujėnų bažnyčios metrikuose tokio įrašo nerasta. Įrašas turėtų būti Vadoklių bažnyčios metrikuose. Deja, šio laikotarpio metrikai neišliko. 1803 m. vasario mėn.1 d. Jono Smetonos santuokos metrikuose nurodoma tik, kad jis valstietis iš Užulėnių kaimo, nepažymint nei jo amžiaus, nei šeimyninės padėties (vedęs ar našlys). Jono nuotaka – našlė Dorota Kuliavienė; užrašant jos pavardę lietuviška forma su priesaga („Kulawienė“), kas nedažnai pasitaiko. Ši santuoka buvo sudaryta Vadoklių bažnyčioje 4. Jono žmonos Dorotės Kuliavienės mergautinė Bujokaitės pavardė paaiškėja iš pirmų dukterų Teresės 1804 m.5 ir Onos 1807 m.6 Raguvos RKB gimimo metrikų, kur ji įvardijama kaip “Bujokaycie”.

      Vėliau, t.y 1810, 1812, 1815, 1817 metais gimusių vaikų krikšto įrašai turėtų būti Taujėnų bažnyčios metrikuose, kurių nėra Lietuvos valstybės istorijos archyve. Šių įrašų nėra ir Raguvos bei Vadoklių bažnyčių krikštų knygose– tame tarpe ir prezidento Antano Smetonos senelio Kazimiero, gimusio, anot M.Smetonos 1 1810 m. vasario mėn.10 d.

      Kazimieras Smetona, būdamas 21 m. amžiaus, 1831 m. spalio mėn. 25 d. Vadoklių bažnyčioje veda Kotryną Baltakaitę iš Miškinių kaimo 7. Jų pirmagimis Jonas, prezidento Antano Smetonos tėvas, gimė 1832 m. rugsėjo mėn.7 d. Užulėnių kaime, pakrikštytas už kelių dienų -Vadoklių bažnyčioje kunigo Juozo Žmuideckio 8, taigi, turbūt Šilinių atlaidų metu. Krikštatėviu buvo Jonas Smetona, tikriausiai, jo tikras dėdė (gimęs 1812 m.) Jonukas mamos neteko būdamas trejų metų, augo su pamote Marijona Krikštaponyte, kurią tėvas vedė 1836 m. sausio mėn. 25 d. 9. Santuoka sudaryta Vadoklių bažnyčioje. Deja, vaikų ir moterų mirtingumas tais laikais buvo dažna nelaimė. Tėvas Kazimieras sulaukė Jonuko vestuvių šventės. Santuoka sudaryta po trejų viešai skelbtų užsakų 1859 m. lapkričio mėn. 20 d. Traupio bažnyčioje 10. Jaunikiui Jonui iš Lėno kaimo buvo 27 metai, o jaunajai Julijonai Kartanaitei - 21 metai. Nors jaunosios gyvenamoji vieta nenurodyta, bet yra žinoma, kad ji yra kilusi iš Kartanų kaimo 11. Sprendžiant iš jų vaikų gimimo metrikų jaunieji apsistojo gyventi jaunojo pusėje Užulėnio kaime.

      Būdami valstiečių luomo Smetonų šeima nebuvo juridiniai žemės sklypo savininkai. Jų žemė maitintoja priklausė Taujėnų dvarui, į kurio sudėtį įėjo ir Užulėnio kaimas. Žemės savininkais Smetonos tapo 1861 m. panaikinus baudžiavą 12. Prezidento senelis Kazimieras dar galėjo tuo pasidžiaugti, nes mirė 1867 m. sausio mėn. 30 d. Užulėnio kaime ir buvo palaidotas šio kaimo kapinaitėse 13.

      Nei baudžiavos panaikinimas, nei 1863-64 m. sukilimas nepajudino Smetonų šeimos iš gimtų vietų. Būsimasis prezidentas Antanas Smetona gimsta tame pačiame Užulėnio kaime 1874 m. liepos mėn. 28 d, pakrikštytas Šilų bažnyčios kunigo K.Juškevičiaus tą pačią dieną. Krikštatėviais buvo Simonas Bujokas (tikriausiai giminaitis) ir Marijona Kabošytė14. Antanukas tėvo neteko būdamas dvylikos metų. Tėvas Jonas Smetona mirė 1886 m. spalio mėn.17 d. Užulėnyje ir palaidotas Šilų kapinėse 15. Prezidento tėvų ir prosenelių kapai, deja, neišliko.

Smetonų šeimos nuotraukos


      Antano Smetonos santuoka su bajoraite Sofija Chodakauskaite sudaryta 1904 m. rugpjūčio mėn.14 d. Vilniaus Šv.Rapolo bažnyčioje. Jaunoji buvo 19 metų, kilimo iš Pašvitinio parapijos, o liudininkai - Petras Žileitis ir Povilas Gaidelionis 16.

šeima

Antanas Smetona mirė 1944 m. sausio 9 d. Klyvlende, JAV. 1975 m. jo palaikai buvo perkelti iš Klivlando Knollwood Cemetery Mausoleum į All Souls kapines .1968 m. šalia vyro atgulė ir jo žmona Sofija. Pridedama ir Antano Smetonos mirties pažyma 17.

Smetonų šeimos genealoginė paieška nėra lengva ir patyriusiam profesionalui. Visų pirma todėl, kad Užulėnio kaimas randasi Vadoklių - Raguvos/Šilų - Taujėnų bažnytinių teritorijų trikampio viduryje. Nors šeimos narių gimimo vieta dažniausiai ta pati, bet bažnytiniai įrašai sudaryti skirtingose bažnyčiose net ir vienos kartos brolių-seserų atveju. Taigi, vietoj vienos bažnyčios knygų genealogui reikėjo patikrinti trijų bažnyčių metrikų įrašus. O kiekviena bažnyčia Lietuvos valstybės istorijos archyve turi skirtingą „bylą“. Reikia pasakyti , kad šių parapijų 19-to amžiaus populiacijos luominiu požiūrių ryškiai vyrauja valstietija. Gal todėl ir kunigai, rašydami metrikas lenkų ir rusų kalbomis, nelabai nutolsta nuo lietuviškų pavardžių formų. Smetonos pavardė užrašoma kartais su dvigarsiu „Smietana“, kartais su galūne „Smetonis“. Tačiau jau Antano ir Sofijos vaikų gimimo metrikos atspindi naują šeimos socialinį statusą. Taip dukros Marijos Danutės 1905 m. rusiškai surašytoje gimimo metrikoje tėvo luomas įvardijamas kaip „įvairiakilmis“ (raznočiniec) 18.

      Kaip Antano Smetonos asmuo keičiasi genealoginiu požiūriu, taip ir jo visuomeninė-politinė veikla nukreipta sulydyti skirtingas Lietuvos idėjos tradicijas į vieną modernios universalios tautos ir valstybės idėją, atgimusią 1918 m. vasario 16 d.

 

Metrikiniai įrašai, vertimai, genealoginė schema

Metrikai (1-6)

1.  Signataro proprosenelio Baltramiejaus Smetonos krikšto 1753-11-26 metrikai, Raguvos RKB.
1753 m. lapkričio mėn. 26d. pakrištytas kūdikis vardu Baltramiejus (originale-Barthalomeum). Tėvai paprasto luomo teisėti sutuoktiniai  Jurgis Smetona (originale- Georgii Smetona)  ir Ona Gružytė (originale- Anna Gružiecia). Krikšto tėvai; Motiejus Pranys su Barbora Maigyte iš Užulėnio.
Vertimas iš lotynų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.1, B.6, L.171v.

2. Signataro prosenelio Jono Smetonos 1803-02-01 santuokos metrikai, Vadoklių RKB.
1803 m. vasario 1 d. Vadoklių Romos katalikų bažnyčioje kun.Tadaušas Songaila sutuokė Joną Smetoną (originale- Jan Smiatona ) iš  Užulėnio kaimo ir Dorotą Kuliavienę (originale-Dorota  Kulawienia).
Liudijo Juozas Polukonis, Motiejus Pociūnas, Laurynas Misiukas.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.1, B.187, L.152.

3. Signataro prosenelio Jono Smetonos 1831-06-25  mirties metrikai, Vadoklių RKB.
1831 m. birželio 25 d. Užulėnio kaime nuo choleros mirė Jonas Smetona (originale-Jan Smietona ) prieš mirtį atlikęs išpažintį  /  55 m. amžiaus, palikęs našle žmoną Dorotą  Bujokaitę ir  sūnus Kazimierą, Antaną, Motiejų, dukras Kotryną, Teresę ir Oną,
Birželio mėn. 27 d. pačių giminaičių palaidotas Užulėnio kaimo kapinėse.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.1, B.684, L.229, įrašas 57.

4. Signataro senelio Kazimiero Smetonos 1831-10-25 santuokos metrikai, Vadoklių RKB.
1831 m. spalio 25 d. Vadoklių Romos katalikų bažnyčioje kun.klebonas Juozas Žmuideckis po triskart paskelbtų užsakų, atlikęs raštišką apklausą, neradęs kliūčių santuokai ir abiem išreiškus sutikimą, iškilmingai palaimino santuokos ryšį tarp 21 metų valstiečio Kazimiero Smetonos (originale- Kazimierza Smietanow) iš Užulėnio kaimo,  Vadoklių parapijos (sūnaus valstiečių Jono ir Dorotos  Bujokaitės teisėtų sutuoktinių Smetonų)  ir 18 metų mergelės Kotrynos Baltakytės (originale-Katarzyny Baltakiow)  iš Miškinių kaimo (dukters valstiečių Jurgio ir Agotos Tamošiūnaitės teisėtų sutuoktinių  Baltakių).
Liudijo Simonas Polikonis, Juozas ir Motiejus Pakielčiai.
Prasminis vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.1, B.686, l.173, įrašas14.

5. Signataro tėvo Jono Smetonos 1832-09-07 gimimo-krikšto metrikai, Vadoklių RKB.
1832 m. rugsėjo 11 d. Vadoklių bažnyčios kun.klebonas J. Žmuideckis Šv.aliejais  pakrikštijo kūdikį vardu Jonas (originale-Jan)/ sūnų Kazimiero ir Kotrynos Baltakaitės valstiečių luomo sutuoktinių Smetonų (originale- Kazimierza i Katarzyny z Baltakiow,Smietanow), gimusį rugsėjo 7 d. Užulėnio kaime.
Krikšto tėvai: valstiečiai  Antanas Smetona ir Ona -Mykolo Bujoko žmona.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.1, B.695, L.351v., įrašas 70.

6. Signataro senelio Kazimiero Smetonos 1859-11-20 santuokos metrikai, Traupio RKB.
1859 m. lapkričio  20 d. Traupio Romos katalikų bažnyčioje kun.vikaras Vincentas Butavičius
po triskart paskelbtų užsakų, atlikęs raštišką apklausą, neradęs kliūčių santuokai ir abiem išreiškus sutikimą, iškilmingai palaimino santuokos ryšį tarp 27 metų valstiečio  Jono Smetonos (originale-Яна  Сметана) iš  Lėno kaimo,  Vadoklių  parapijos (sūnaus valstiečių Kazimiero ir Kotrynos Baltakytės, teisėtų sutuoktinių),  ir 21 metų mergelės Julijonos  Kartanaitės (originale- Юлiяна Kaртановна) Traupio bažnyčios parapijietės (dukters valstiečių Kazimiero ir Marijonos Bitinaitės teisėtų sutuoktinių  Kartanų).
Liudijo: Jonas Bujokas, Simonas Pranys.
Prasminis vertimas iš rusų kalbos.
LVIA, F.1377, Ap.1, B.3, L.99v., įrašas 49.

7. Signataro Antano Smetonos 1874-07-28 gimimo-krikšto metrikai, Šilų  RKFB.
1874 m. liepos 28 d. Šilų filijinės bažnyčios kun. K.Juškevičius pakrikštijo kūdikį vardu Antanas (originale-Антон) su visomis krikšto apeigomis / sūnų valstiečių luomo Jono ir Julijonos Kartanaitės sutuoktinių SMETONŲ (originale Яна и Юлияны урожденной  Картановны, Сметонев), gimusį  tą pačią 28 dieną Vadoklių parapijos Užulėnio kaime. Krikšto tėvai: valstiečiai  Simas Bujokas ir Marijona Kabošytė.
Vertimas iš rusų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.10, B.26, L.425, įrašas 37.

8. Signataro senelio Kazimiero Smetonos 1867-01-30 mirties metrikai, Vadoklių RKB.
1867 m. sausio 30 d. Užulėnio kaime nuo senatvės  mirė Kazimieras Smetona (originale-Казимир  Сметана ), buvo priėmęs  Švč.Sakramentą. / 65m. amžiausVadoklių parapijietis, palikęs našle žmoną Marijoną Krištaponytę, sūnus Joną, Mykolą, Justiną, Jurgį ir dukrą Oną. Pačių giminaičių palaidotas Užulėnio kaime kapinėse (data nenurodyta).
Vertimas iš rusų kalbos.
LVIA, F.1107, Ap.1, B.2, L.8, įrašas 12.

9. Signataro tėvo Jono Smetonos 1886-10-17 mirties metrikai, Šilų RKFB.
1886 m. spalio 17 d. Užulėnio kaime nuo išsekimo (originale „čachotka“) mirė Jonas Smetona, Kazimiero sūnus (originale-Иванъ  Казимиров Сметана); prieš mirtį buvo priėmęs  Švč.Sakramentą. / 54m.amžiaus, Taujėnų valsčiaus, Lėno kaimo bendruomenės valstietis, Vadoklių  parapijietis,  palikęs našle žmoną Julijoną Kartanaitę vaikus: Ignotą, Motiejų, Juozą, Antaną, Marijoną, Mortą, Julijoną (dukrą) / 19 d. kun. Garalevičiaus palaidotas Šilų kapinėse.
Vertimas iš rusų kalbos.
LVIA, F.669, Ap.10, B.69, L.220, įrašas 35.

10. Signataro Antano Smetonos 1904-08-14 santuokos metrikai, Vilniaus miesto Šv. Rapolo RKB.
1904 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto Šv.Rapolo Romos katalikų bažnyčioje (nubraukta įrašyta Šv.Mikalojaus) kun.klebonas Juozas Kukta  po triskart paskelbtų užsakų, atlikęs raštišką apklausą, neradęs kliūčių santuokai ir abiem išreiškus sutikimą, iškilmingai palaimino santuokos ryšį tarp (teismo) patikėtinio padėjėjo 30 metų  amžiaus Antano Smetonos (originale-Антона Сметано), Šv.Rapolo bažnyčios parapijiečio  (sūnaus valstiečių Jono ir  Julijonos Kartanaitės, teisėtų sutuoktinių Smetonų)  ir 19 metų mergelės bajoraitės Sofijos Chodakauskaitės (originale- Софиею Ходаковскою) Pašvitinio bažnyčios parapijietės (dukters bajorų Antano ir Marijos Chodakauskaitės,  teisėtų sutuoktinių Chodakauskų).
Liudijo Petras Žileitis ir Povilas Gaidelionis.
Vertimas iš rusų kalbos.

LVIA, F.604, Ap.20, B.300, Šv.Rapolo Rkb.santuokų metrikai, įrašas 68

11. Signataro Antano Smetonos dukros Marijos Danutės 1905-09-19 gimimo-krikšto metrikai, Pašvitinio RkKB.
1905 m. spalio 1 d. Pašvitinio Romos katalikų bažnyčios kun.vikaras L.Stankaitis  pakrikštijo kūdikį vardu Marija Danuta su visomis krikšto apeigomis / dukrą  įvairiakilmio (originale„raznočincov - разночинцов“) Antano, Jono sūnaus ir Sofijos Chodakauskaitės sutuoktinių SMETONŲ (originale- Антона Иоанова и Софии урожд. Ходаковска,Сметанов), gimusią rugsėjo19 d. šios parapijos Gavenonių dvare.
Krikšto tėvai:  bajorai Antanas Chodakauskas ir Stanislova -Jono Chodakausko žmona .
Vertimas iš rusų kalbos.
LVIA, F.1415, Ap.1, B.7, L.205v., įrašas 157.

12. Signataro Antano Smetonos 1944-01-09 mirties pažyma JAV Ohajo valstijos mirties metrikai.
Ohio Deaths, 1908-1953.  http://FamilySearch.org .Index based upon data collected by the Genealogical Society of Utah, Salt Lake City

Literatūra ir šaltiniai:

1. Marius Smetona, Anželika Smetonienė. Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga, “LITUANISTICA”.2016.T.62, l.91-109
2. Gražina AKELAITIENĖ. Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai (žvilgsnis į rankraštinį genealoginio medžio eskizą).” Gimtoji kalba”, 2014, Nr. 9,l. 19–24
3. LVIA, F.669, Ap.1, B.6, L.171v
4. LVIA, F.669, Ap.1, B.187, L.152
5. LVIA, F.669, Ap.1, B.184, L.11v
6. Ten pat, L.24
7. LVIA, F.669, Ap.1, B.686, L.173, įrašas 14
8. LVIA, F. LVIA, F.669, Ap.1, B.695, L.351v, įrašas 70
9. LVIA, F.669, Ap.1, B.1943, Vadoklių Rkb., įrašas
10. LVIA, F.1377, Ap.1, B.3, L.99v,  įrašas 49
11. LVIA, F.669, Ap.1, B.1948, Šilų Rkfb. krikštai, įrašas 29
12. http://ukmergesmuziejus.lt/2-2/virtualios-parodos/a-smetona-ir-ukmerges-krastas/
13. LVIA, F.1107, Ap.1, B.2, L.8, įrašas 12
14. LVIA, F.669, Ap.10, B.26, L.425, įrašas 37
15. LVIA, F.669, Ap.10, B.69, L.220, įrašas 35
16. LVIA, F.604, Ap.20, B.300, Šv.Rapolo RKB santuokų metrikai,  įrašas 68
17. "Ohio Deaths, 1908-1953."  http://FamilySearch.org .Index based upon data collected by the  Genealogical Society of Utah, Salt Lake City
18. LVIA, F.1415, Ap.1, B.7, L.205v, įrašas 157
19. Franc Passic. No flovers  for Smetona. “www.vilnews.com/2012/04

akstyn